તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા તારીખ જાહેર 2022

By | November 3, 2022
તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા તારીખ જાહેર 2022

તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા તારીખ જાહેર 2022

તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા તારીખ જાહેર 2022

તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા તારીખ જાહેર 2022 | talati exam date 2022 | ગુજરાત પંચાયત વિભાગ દ્વારા બાકી રહેલી તલાટી અને જુનિયર કલાર્ક પરીક્ષા તારીખની તારીખો જાહેર કરી દેવામાં આવી છે તેથી જે પણ વિધાથી મિત્રો આ ભરતી માટે લાયક હોય તે પરીક્ષા વિશે ની માહિતી નીચે આપેલ PDF દ્વારા મેળવી સકે છે

તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા તારીખ જાહેર 2022

જોબ રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડ : ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB)

પોસ્ટ : તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્ક

જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ : 08/01/2023

તલાટી પરીક્ષા તારીખ : 29/01/2023

કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો : ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં

જોબનો પ્રકાર : ગુજરાત સરકારી નોકરીઓ

કોલ લેટર ડાઉનલોડ વેબસાઇટ : ojas.gujarat.gov.in

સત્તાવાર વેબસાઇટ : http://gpssb.gujarat.gov.in/

ગુજરાત તલાટી અભ્યાસક્રમ 2022

તલાટી પરીક્ષા 2022 માટેનો અભ્યાસક્રમ અહીં આપવામાં આવ્યો છે, તમે OMR આધારિત પરીક્ષા સાથે તમારા પેપર્સ પૂર્ણ કરવા માટેના પ્રશ્નોની કુલ સંખ્યા, કુલ સંખ્યા અથવા ગુણ અને કુલ સમય ચકાસી શકો છો. તમારે અહીં આપેલા મર્યાદિત સમય ગાળામાં તમારી પરીક્ષા પૂર્ણ કરવાની રહેશે.

  • પ્રશ્નની કુલ સંખ્યા – 100
  • પરીક્ષાનો કુલ સમય – 1 કલાક.
  • કુલ ગુણ – 100

વિષય મુજબનું વજન

  • (1) સામાન્ય જાગૃતિ અને સામાન્ય જ્ઞાન* – 50 ગુણ
  • (2) ગુજરાત ભાષા અને વ્યાકરણ- 20 ગુણ
  • (3)અંગ્રેજી ભાષા અને વ્યાકરણ – 20 ગુણ
  • (4) સામાન્ય ગણિત. – 10 માર્ક્સ શોર્ટકોડ

GPSSB તલાટીની સત્તાવાર વેબસાઇટ http://gpssb.gujarat.gov.in/